MS: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – zmiana zasad w trakcie

Ministerstwo nie przyznało dotacji organizacjom udzielającym pomocy kobietom pokrzywdzonym przestępstwem jako powód podając “zawężenie pomocy tylko do określonej grupy pokrzywdzonych, podczas gdy dysponent funduszy szczególną wagę przyłożył do zapewnienia możliwej kompleksowej realizacji pomocy wszystkim pokrzywdzonym przestępstwem”.

Czytaj więcej

MS: Unieważnienie konkursu “pomoc świadkom i osobom im najbliższym”

Unieważnienie konkursu Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Świadkom. Jako powód podano “nie wpłynęła ani jedna oferta na następujące województwa: świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie oraz łódzkie, co stało w sprzeczności z wcześniejszymi założeniami o utworzeniu kompleksowej sieci punktów na terenie całego kraju, w których świadkowie i osoby im najbliższe mogliby uzyskać niezbędną pomoc”.

Czytaj więcej

MŚ: Odwołanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Po negatywnej opinii PROP odnośnie planów Ministra Środowiska względem Puszczy Białowieskiej do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody usuwający kadencyjność PROP i dający MŚ możliwość zmiany dotychczasowego składu. Na podstawie nowej ustawy minister zmienił skład Rady odwołując większość członków, których kadencja zgodnie z ustawą sprzed zmian trwać miała do 2019 roku.

Czytaj więcej