O nas

Założona w 2003 r. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza ponad 130 organizacji działających w różnych obszarach tematycznych i zakątkach Polski.

Podejmujemy kwestie ważne dla organizacji pozarządowych, budując wspólnie tożsamość sektora obywatelskiego i jego pozytywny wizerunek, dbamy o przestrzeganie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. Rozwijamy standardy współpracy między organizacjami, partnerstwo i dialog z administracją publiczną oraz biznesem.

Współtworzymy strategię rozwoju sektora obywatelskiego (tzw. Strategiczną Mapę Drogową) wierząc, że obywatele działający w organizacjach potrafią wspólnie diagnozować trudności, poszukiwać rozwiązań i wspierać się w dążeniu do realizacji społecznych celów.

Kluczowe są dla nas działania rzecznicze mające na celu tworzenie dobrego prawa i zmian systemowych ważnych dla środowiska pozarządowego.

ofop_logo

Repozytorium istnieje w ramach jednego z merytorycznych programów OFOP – Programu Rzeczniczego, który realizuje cele statutowe OFOP związane z rzecznictwem interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich i opiniowaniem prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu ogólnopolskim. Jest  ono prowadzone w ramach Strategicznej Mapy Drogowej i Partnerstwa Tematycznego 32 Działania na rzecz rozwoju współpracy z administracją publiczną.

Zgodnie z misją, OFOP prowadzi działania nie tylko na rzecz członków, ale także w interesie innych podmiotów trzeciego sektora. Celem Programu Rzeczniczego OFOP jest doprowadzenie do stanu, w którym prawo regulujące formy aktywności obywatelskiej, w szczególności osób działających w stowarzyszeniach i fundacjach, będzie odpowiadało potrzebom społecznym, będzie zrozumiałe i stosowane zgodnie z zasadą pomocniczości.


fsb-logo-200x150Repozytorium OFOP jest prowadzone dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego