Brak uzasadnienia oceny strategicznej w rozstrzygnięciu FIO 2017

Średnia ocen ekspertów jest mniej istotna przy decyzji o dofinansowaniu ofert niż ocena strategiczna ministra. Taki wniosek wynika z list rankingowych FIO 2017 na działania systemowe oraz regranting.

10 lutego 2017 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu FIO 2017 Komponent Działań Systemowych w Priorytecie 4 oraz Komponent Regionalny w Priorytecie 1.

1. W Priorytecie 4 dofinansowano jedynie dwie oferty, po jednej w tematach nr 1 i 2. Obydwie otrzymały dofinansowanie w drodze tzw. oceny strategicznej.
Mimo wysokiej punktacji (wyższej niż dofinansowane projekty) nie otrzymała dofinansowania żadna z ofert złożonych w tematach nr 3 i 4. Temat nr 3 miał obejmować model monitorowania i konsultowania prawa dotyczącego III sektora, a nr 4 standardy zabezpieczające NGO przed nadmiernym ryzykiem finansowym przy umowach dotacyjnych.
Zgodnie z regulaminem minister ma prawo przyznać dofinansowanie w trybie „oceny strategicznej”, jednak zastosowanie tej procedury wymaga uzasadnienia w formie pisemnej i publicznego udostępnienia (str. 21-22 regulaminu konkursu FIO 2017). Mimo to uzasadnienie nie zostało opublikowane.

2. W Priorytecie 1 Komponent Regionalny, mimo wysokiej oceny, dofinansowania nie otrzymała oferta z województwa dolnośląskiego. Przy wynikach podano oznaczenie „NDOS – niedofinansowany oceną strategiczną”. Regulamin konkursu FIO 2017 nie przewiduje zastosowania takiej decyzji przez ministra.

3. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie uzasadnienia decyzji ministra o przyznaniu dofinansowania w trybie “oceny strategicznej” ministerstwo informuje:

“Ocena strategiczna dokonywana jest przy użyciu karty oceny strategicznej, co oznacza, że oferta dofinansowana oceną strategiczną posiada pisemne uzasadnienie podjętej przez Ministra ds. zabezpieczenia społecznego decyzji. Decyzja Ministra jest udostępniania publicznie w formie list rankingowych w dniu ogłoszenia wyników konkursu. Listy rankingowe dostępne są publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej”.

4. Dnia 9 marca 2017 r. został ogłoszony nabór dodatkowy w Priorytecie 1 Komponent Regionalny, między innymi na prowadzenie działań w woj. Dolnośląskim, (minister zastosował tryb oceny strategicznej do nieprzyznania dofinansowania dla oferty na działania w tym województwie – patrz wyżej punkt 2). W ogłoszeniu znalazło się zastrzeżenie, że oferenci, których oferty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym wyczerpali limit ofert, dlatego nie mogą składać ofert w naborze uzupełniającym.

5. 9 marca 2017 r. przekazana została do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej interpelacja poselska złożona w dniu 24 lutego 2017 r.  przez posłankę Monikę Wielichowską. Posłanka pyta między innymi “Dlaczego złamany został regulamin konkursu FIO 2017, który zobowiązuje do uzasadnienia decyzji o przyznaniu dofinansowań w trybie oceny strategicznej i dlaczego wprowadzono tryb „niedofinansowania oceną strategiczną?””.

W odpowiedzi z dnia 29 marca 2017 sekretarz stanu poinformował, “Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, zgodnie z Regulaminem Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017, miał możliwość podjęcia decyzji o niedofinansowaniu oceną strategiczną oferty złożonej w ramach Komponentu Regionalnego.

Linki:

Dokumenty:

  • Ogloszenie o wynikach konkursu (Liczba pobrań: 16)
  • Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Działań Systemowych (Liczba pobrań: 12)
  • Wyniki konkursu FIO 2017 – Komponent Regionalny (Liczba pobrań: 18)
  • Regulamin konkursu FIO 2017 (Liczba pobrań: 10)
  • Odpowiedź ministerstwa na wniosek o udostępnienie uzasadnienia oceny strategicznej (2017-02-27) (Liczba pobrań: 5)
Inne zdarzenie,Konkursy ogłaszane przez ministerstwa lub instytucje im podległe